18 de maig 2008

Bolívia i Santa Cruz


A mitjan anterior legislatura ens van visitar a Barcelona una delegació de polítics de la zona de Santa Cruz de la Sierra, la regió més rica i dinàmica de Bolívia que demana viure sota un estatus d´au­to­no­mia. Ens vam entendre fàcilment perquè salvant totes les dife­rèn­cies... ja ens entenem en això de «...pagar el beure». Recordo que vam tenir un dinar molt agradable en un reservat del restaurant 7 Portes de Barcelona. Els vam regalar exemplars del nou i el vell Estatut d´Autonomia de Catalu­nya de la vigent demo­crà­cia. Ara resulta que hi ha articles sencers de l´antic Estatut català en el projecte d´Estatut per a la regió de Santa Cruz. El model català s´obre pas? La inspiració? La mandra? Que tinguin molts èxits...